Referencie

Ústav stavebnej ekonomiky prispel počas doby svojej činnosti k realizácií mnohých dôležitých stavebných projektov. Ide pritom o projekty zo štátnej aj komerčnej sféry s rozličným zameraním – od bežných administratívnych budov až po tunely a špecializované projekty týkajúce sa životného prostredia. Naši partneri boli s kvalitou našej práce vždy spokojní a s mnohými z nich sme v pravidelnom kontakte. Zo všetkých referencií pre Vás vyberáme nasledujúce projekty.

Prehľad vybraných projektov realizovaných Ústavom stavebnej ekonomiky.

SNM - logo
Slovenské národné múzeum
Vajanského nábr. 2
P.O.Box 13
810 06 Bratislava 16
Vyčíslenie škôd a nárokov z vád, podľa podrobného popisu zadávateľa na objekte „Obnova hradu Krásna Hôrka“.


RTVS - logo
Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina
845 45 Bratislava
Identifikovanie stavebných konštrukcii a prác s odpočtom neuznaného zhodnotenia posudzovaných priestorov.

INGSTEEL - logo
INGSTEEL, s.r.o.
Tomášikova 17
820 09 Bratislava
Vyčíslenie ušlého zisku zo zmarenej zákazky.

Europa shopping Zvolen - logo
Europa SC ZV, a. s.
Námestie SNP 9690/63
960 01 Zvolen
Posúdenie skutočne zrealizovaných a fakturovaných prác objektu nákupného centra vo Zvolene.

Úrad vládneho auditu - logo
Úrad vládneho auditu
T. G. Masaryka 10
960 01 Zvolen
Vypracovanie expertízy rozpočtov v rámci výkonu vládneho auditu.

NAKA - logo
Ministerstvo vnútra SR
Prezídium policajného zboru
Národná kriminálna agentúra
Národná jednotka finančnej polície
Pribinova 2
812 72 Bratislava
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností v zmysle listu vlastníctva

SIEA - logo
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27
827 99 Bratislava
Posúdenie poškodených nášľapných vrstiev parkoviska pred budovou SIEA na Bajkalskej ul. 27 v Bratislave.

Keraming - logo
KERAMING, a.s.
Jesenského 3839
911 01 Trenčín
Posúdenie podlahy projektu EPERIA so zameraním na funkciu, návrh a rezanie kontrakčných škár.

Financna sprava SR - logo
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Lazovná 63
974 01 Banská Bystrica
Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti.

ÚPSVaR Bratislava - logo
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave
Vazovova 7/A
816 16 Bratislava
Posúdenie opodstatnenosti investícií z poskytnutého peňažného príspevku na úpravu podľa § 37 zákona č. 447/2008 Z.z..

Doprastav - logo
DOPRASTAV a.s.
Drieňová 27
826 56 Bratislava
Posúdenie okenných výplňových konštrukcií.

Univerzitná nemocnica - logo
Univerzitná nemocnica Bratislava
Pažítková 4
821 01 Bratislava
Stanovenie súčasnej hodnoty technického zhodnotenia stavby zrealizovaného stavebnými úpravami.

VCES - logo
VCES, a.s.
Fibichova 1141/2
772 00 Olomouc
Česká republika
Zdokumentovanie technického stavu objektov.

Mesto Piešťany - logo
Mesto Piešťany
Námestie SNP č.3
921 45 Piešťany
Posúdenie rozsahu a postupov stavebných prác.

Digital Park Einsteinova - logo
Digital Park Einsteinova, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25
851 01 Bratislava
Vypracovanie expertízy rozpočtov v rámci výkonu vládneho auditu.

ZAPA beton - logo
ZAPA beton SK s.r.o.
Vajnorská 142
830 00 Bratislava
Posúdenie trhlín podlahy na stavbe.

STU - logo
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Radlinského 11
810 05 Bratislava
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku.

Minerfin - logo
Minerfin a.s.
Nám. Ľudovíta Štúra 2
811 02 Bratislava
Posúdenie technického stavu objektu.

Ozdravovna Biela Skala - logo
Detská Ozdravovňa Biela Skala, s. r.o.
Častá
Stanovenie všeobecnej hodnoty areálu detskej ozdravovne.

Valko & partners - logo
Valko Marián & partners, s.r.o.
Porubského 2
811 06 Bratislava
Stanovenie technickej hodnoty skutočného rozsahu diela špecifikovaného v zadaní.