Dozory

Ústav stavebnej ekonomiky realizuje aj dozory nad realizáciou stavebného projektu. Posudzuje pri tom:
  • zhodu s projektom,
  • kvalitu odvedených prác,
  • správnosť stavebných postupov,
  • vedenie stavebného denníka.

Stavebný dozor môže schvaľovať fakturáciu stavebnej firmy na základe reálne odvedenej práce. Stavebný dozor je povinný vplývať na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil. Ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu.

Kvalitný technický dozor odhalí problémy stavebného projektu skôr ako nastanú škody. Náprava problémov projektov je vždy lacnejšia vo fáze stavby ako vo fáze užívania, preto dozor vždy šetrí peniaze. Každý investor by mal už v prípravnej fáze vyčleniť dostatok zdrojov na kontrolu projektu. V tomto ohľade je veľkosť investora irelevantná a či už ide o projekt rodinného domu alebo viacúčelovej produkčnej haly je Ústav stavebnej ekonomiky schopný realizovať technický dozor.

Ing. Juraj Nagy, PhD.