featured-old-blueprints

Online výpočet ceny projektov

Náš portál cenyprojektov.sk Vám umožňuje orientačné ocenenie stavebného projektu a určenie ceny projektových prác. Registrácia je úplne zdarma a vzorový výpočet si môžete vyskúšať aj bez registrácie. Okrem toho tu nájdete aj jednoduchý interaktívny návod, ktorý Vás postupne prevedie všetkými dôležitými bodmi pri zadávaní výpočtu.

cenyprojektov screenshot
Ukážka používateľského prostredia portálu cenyprojektov.sk

Orientačné oceňovanie stavebných objektov

Orientačné oceňovanie stavebných objektov je jednoduchý a rýchly spôsob určenia predbežnej orientačnej ceny stavebného objektu, ktorý sa vypracúva v etape predprojektovej a projektovej prípravy stavby.

Princípom orientačného oceňovania stavieb je porovnanie dvoch stavebných objektov. Jedného, ktorého cenu poznáme a nazývame ho porovnávací objekt a ďalšieho, ktorého cenu potrebujeme určiť a nazývame ho ohodnocovaný objekt. Na základe podobnosti týchto objektov pomocou rozpočtových ukazovateľov určíme cenu ohodnocovaného objektu.

Rozpočtové ukazovatele sú najvhodnejším nástrojom na zistenie orientačnej výšky ceny stavebných objektov. Informujú o pomere ceny k m3 obstavaného priestoru stavebného objektu, príp. k inej vhodne zvolenej mernej jednotke. Rozdiely medzi porovnávacím a ohodnocovaným objektom zohľadňujeme koeficientmi používanými na úpravu ceny stavebného objektu.

Princíp orientačného oceňovania stavebného objektu znázorňuje nasledujúci obrázok, na ktorom Objekt A predstavuje ohodnocovaný objekt, ktorého cenu chceme určiť a objekt B je porovnávací objekt, ktorého cenu na 1m3 poznáme:

porovnanie dvoch stavebnych objektov

Postup výpočtu orientačnej ceny

Stanovovanie ceny je činnosť, kedy je určenému predmetu priraďovaný peňažný ekvivalent. Je pritom treba rozlišovať pojmy cena a hodnota. V praxi sa tieto termíny často zamieňajú pri rôznych použitiach.

Hodnota nie je skutočne zaplatenou, požadovanou alebo ponúkanou cenou. Je to ekonomická kategória, vyjadrujúca peňažný vzťah medzi tovarom a službami, ktoré možno kúpiť. Jedná sa o odhad. Podľa ekonomickej koncepcie hodnota vyjadruje úžitok, prospech vlastníka tovaru alebo služby k dátumu, ku ktorému sa odhad hodnoty robí. Existuje rada hodnôt podľa toho, ako sú definované (napr. vecná hodnota, všeobecná hodnota, výnosová hodnota, atď.), pričom každá z nich môže byť vyjadrená odlišne.

Rozpočtové ukazovatele pre stanovenie orientačnej ceny stavebného objektu vyjadrujú ceny skupín stavebných objektov príslušného odboru, prepočítané na vhodnú mernú jednotku, spravidla na m3 obstavaného objektu. Sú identifikované názvom, zatriedením do číselníka podľa Klasifikácie Stavieb (KS) a určené jednotkovou cenou podľa publikovaných zdrojov.


Vo všeobecnosti môžeme výpočet orientačnej ceny zhrnúť do nasledujúcich krokov:

  1. Zatriedenie oceňovaného stavebného objektu podľa JKSO resp. KS
  2. Vyhľadanie príslušného cenového ukazovateľa na mernú jednotku objektu podľa zatriedenia
  3. Výpočet rozsahu oceňovaného stavebného objektu vyjadreného vo vhodných merných jednotkách podľa STN 73 4055
  4. Výpočet orientačnej ceny stavebného objektu podľa vzťahu:

OCSO = QSO . RU

pričom:

  • OCSO je orientačná cena stavebného objektu
  • QSO je rozsah stavebného objektu v merných jednotkách objektu
  • RU je rozpočtový ukazovateľ na mernú jednotku objektu

Kompletný opis postupu pri výpočte orientačnej ceny stavebného nájdete na našom portáli cenyprojektov.sk.