Vzdelávanie

Ústav stavebnej ekonomiky organizuje školenia pre cenových pracovníkov v stavebníctve. Školenie vám poskytne špeciálne informácie, znalosti a zručnosť v oblasti cien a cenotvorby v stavebníctve.

Cenotvorba a riadenie nákladov stavebných prác

Akreditované vzdelávanie je v rozsahu 28 hodín a končí záverečnou skúškou, ktorá pozostáva z písomnej a ústnej časti. Cieľom štúdia je poskytnúť záujemcom poznatky o platných predpisov súvisiacich s rozpočtovaním a kalkulovaním cien v oblasti stavebnej produkcie.

Úspešní absolventi na záver získajú osvedčenie o absolvovaní odborného školenia akreditovaného Ministerstvom školstva SR a návrh pečiatky, ktorou sa po absolvovaní školenia môže prezentovať.

Cieľová skupina

 • Samostatne zárobkovo činné osoby, rozpočtári, cenári, kalkulanti,
 • Zamestnanci stavebných spoločností, štátnej správy a organizácií obstarávajúcich stavebnú produkciu.
 • Projektanti a projektovo – inžinieringoví pracovníci.
 • Vrcholový stavebný management zodpovedný za prípravu a realizáciu stavieb.

Profil absolventa

Absolvent má potrebné vedomosti z platnej legislatívy ktoré úspešne obhájil pred komisiou na záverečnej skúške a získa špeciálne zručnosti z tvorby stavebných rozpočtov a individuálnych kalkulácií cien.

Absolvent má potrebné vedomosti pre samostatné vykonávanie činnosti stavebného cenára, rozpočtára alebo kalkulanta.

Metódy výučby

 • Štúdium sa uskutočňuje prezenčnou metódou, ktorá spočíva na vyučovaní s priamym kontaktom lektora so študentom, ktoré si študenti dopĺňajú samostatným štúdiom a vypracovaním záverečného projektu.
 • Základnou učebnou jednotkou štúdia je učebný predmet. Predmety sú zaradené do dvoch základných častí: všeobecnej a špeciálnej.
 • Vzdelávacia organizácia vedie o poslucháčoch, priebehu štúdia a plnení učebného plánu a učebných osnov priebežnú dokumentáciu.

Dokumentácia o lektorskom zabezpečení

 • Odborným garantom Školenia stavebných cenárov, rozpočtárov a kalkulantov je Ing. Juraj Nagy, PhD., konateľ vzdelávacej organizácie.
 • Ďalšími lektormi sú doc. Ing. Marek Ďubek, PhD., doc. Dr. Ing. Milan Valuch, Ing. Tomáš Funtík, PhD., Ing. Jaroslav Piatka, PhD., JUDr. Ľuboš Vavrovič,

Učebné osnovy predmetovLecture illustration

  • Predpisy pre činnosť cenára, rozpočtára, kalkulanta
  • Stavebný zákon, Občianske a Obchodné právo pre cenárov, rozpočtárov, kalkulantov
  • Typy zmluvných cien
  • Kalkulácie cien stavebných prác
  • Využívanie rozpočtových ukazovateľov v prípade odhadu nákladov stavieb
  • Spracovanie výkazu výmer a tvorba ponukových rozpočtov
  • Aplikácia položkových rozpočtov

Ing. Juraj Nagy, PhD.