Vzdelávanie

Ústav stavebnej ekonomiky organizuje školenia pre cenových pracovníkov v stavebníctve. Školenie vám poskytne špeciálne informácie, znalosti a zručnosť v oblasti cien a cenotvorby v stavebníctve.

Školenie stavebných cenárov, rozpočtárov a kalkulantov

Školenie je v rozsahu 30 hodín a končí záverečnou skúškou, ktorá pozostáva z písomnej a ústnej časti. Cieľom štúdia je poskytnúť záujemcom poznatky o platných predpisov súvisiacich s rozpočtovaním a kalkulovaním cien v oblasti stavebnej produkcie.

Úspešní absolventi na záver získajú osvedčenie o absolvovaní odborného školenia akreditovaného Ministerstvom školstva SR a návrh pečiatky, ktorou sa po absolvovaní školenia môže prezentovať.

Cieľová skupina

 • Samostatne zárobkovo činné osoby, rozpočtári, cenári, kalkulanti,
 • Zamestnanci stavebných spoločností, štátnej správy a organizácií obstarávajúcich stavebnú produkciu.
 • Projektanti a projektovo – inžinieringoví pracovníci.
 • Vrcholový stavebný management zodpovedný za prípravu a realizáciu stavieb.

Profil absolventa

Absolvent má potrebné vedomosti z platnej legislatívy ktoré úspešne obhájil pred komisiou na záverečnej skúške a získa špeciálne zručnosti z tvorby stavebných rozpočtov a individuálnych kalkulácií cien.

Absolvent má potrebné vedomosti pre samostatné vykonávanie činnosti stavebného cenára, rozpočtára alebo kalkulanta.

Metódy výučby

 • Štúdium sa uskutočňuje prezenčnou metódou, ktorá spočíva na vyučovaní s priamym kontaktom lektora so študentom, ktoré si študenti dopĺňajú samostatným štúdiom a vypracovaním záverečného projektu.
 • Základnou učebnou jednotkou štúdia je učebný predmet. Predmety sú zaradené do dvoch základných častí: všeobecnej a špeciálnej.
 • Vzdelávacia organizácia vedie o poslucháčoch, priebehu štúdia a plnení učebného plánu a učebných osnov priebežnú dokumentáciu.

Dokumentácia o lektorskom zabezpečení

 • Odborným garantom Školenia stavebných cenárov, rozpočtárov a kalkulantov je Ing. Juraj Nagy, PhD., konateľ vzdelávacej organizácie.
 • Ďalšími lektormi sú doc. Ing. Gabriela Bollová, PhD., doc. Dr. Ing. Milan Valuch, Ing. Branislav Púchovský, PhD., Ing. Helena Ellingerová, PhD., JUDr. Štefan Kollár, Ing. Ivan Klobušník, Ing. Naďa Antošová, PhD.

Učebné osnovy predmetovLecture illustration

 1. Predpisy pre činnosť cenára, rozpočtára, kalkulanta
 2. Stavebný zákon, Občianske a Obchodné právo pre cenárov, rozpočtárov, kalkulantov
 3. Typy zmluvných cien
 4. Kalkulácie cien stavebných prác
 5. Využívanie rozpočtových ukazovateľov v prípade odhadu nákladov stavieb
 6. Spracovanie výkazu výmer a tvorba ponukových rozpočtov
 7. Aplikácia položkových rozpočtov

Ing. Juraj Nagy, PhD.