Výskum a publikácie

Ústav stavebnej ekonómie je činný aj v oblasti výskumu. Konkrétne sa zameriava na skúmanie trhu a trhových mechanizmov v stavebníctve, skúmanie stavebných postupov a implementácie nových technológii do stavebného odvetvia, informatizáciu stavebníctva, skúmanie cenotvorby a vývoja produkčných nákladov. Za geografickú oblasť výskumu považujeme celý región krajín V4.

Naši zástupcovia sa pravidelne stretávajú na medzinárodných kongresoch stavebných inžinierov, kde prezentujú výsledky výskumu. V rámci publikačnej činnosti spolupracujeme s vydavateľstvom JAGA.

Ing. Juraj Nagy, PhD.

Prednášky a práce