Znalectvo

Znalecké a expertízne stanoviská k technickému stavu posudzovaných nehnuteľností, stanovenie hodnoty nehnuteľnosti, odhad hodnoty stavebných prác sú tri kľúčové činnosti našej certifikovanej znaleckej organizácie. Paralelne rozvíjame činnosti v oblasti ohodnocovania podnikov a majetku podnikov.

Stanovenie hodnoty nehnuteľností je však iba jednou z viacerých činností certifikovanej znaleckej organizácie. Ťažiskovou úlohou znaleckej organizácie sú znalecké a expertízne stanoviská k technickému stavu posudzovaných nehnuteľností. Treťou, avšak nie menej závažnou činnosťou je odhad hodnoty stavebných prác. V oblasti Ekonomiky a riadenia podnikov je nosnou činnosťou odhad hodnoty podniku, prípadne zložky jeho majetku.

Posudzovanie technického stavu nehnuteľnosti

Technický stav nehnuteľnosti sa posudzuje zvyčajne v prípade poistnej udalosti alebo súdneho sporu. V ústave stavebnej ekonomiky sme schopní posúdiť akúkoľvek škodovú udalosť a máme technológie na invazívne a neinvazívne preskúmanie stavebných riešení budov. Sme schopní posúdiť zhodu projektu nehnuteľnosti so skutočným stavom. Taktiež sme schopní zhodnotiť dodržanie technologických predpisov pre jednotlivé konštrukcie a to aj v už existujúcich budovách.

Odhad hodnoty nehnuteľností

Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti je znaleckým odhadom najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by táto mala dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci konajú s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou.

Odhad hodnoty stavebných prác

Férová cena stavebných prác je sporným bodom v každom developerskom projekte nezávisle na jeho veľkosti. Investor si želá čo najnižšiu cenu pri čo najvyššej kvalite práce. Stavebník má záujem zrealizovať stavbu v čo najkratšom čase pri primeranom zisku. V stavebníctve však na cenu prác vplýva väčšie množstvo faktorov ako inde vo výrobe. Preto nie je neobvyklé prekročenie zmluvne stanovenej ceny stavby. Ústav stavebnej ekonomiky má dlhoročné skúsenosti s riešením problematiky cien stavebných prác. Zhodnocujeme stavebné práce formou aproximatívneho prepočtu stavebných nákladov alebo odborného odhadu skúsenými cenármi. V prípade nutnosti vypracujeme podrobný položkový rozpočet na základe skutočného stavu nehnuteľnosti.

Téma férových cien stavebných prác je v ekonomike tak rozšírená, že sme sa rozhodli vytvoriť kalkulačku cenyprojektov.sk. Táto kalkulačka má uľahčiť prácu investorom v predprojektovej a projektovej fáze prípravy stavby. Je schopná vypočítať orientačnú cenu stavebného objektu ako aj orientačnú cenu projektu tohto objektu, na základe cien skutočne postavených objektov.

V rámci ústavu stavebnej ekonomiky ďalej ponúkame:

  • znalecké posudzovanie stavebných nákladov
  • výpočet ceny obvyklej (bežnej)
  • analýzy ekonomicky oprávnených nákladov
  • primeraný zisk
  • posudzovanie jednotkových cien
  • cenotvorbu a individuálne kalkulácie
  • vykonávame normovanie stavebných technológií
  • vyhodnocovanie ponukových cien stavebných investícií

Ing. Juraj Nagy, PhD.