Certifikáty

Zárukou kvality práce našej organizácie je okrem iného aj bohatá zbierka certifikátov. Vo všeobecnosti ide najmä o certifikáty manažmentu kvality, osvedčenia o spôsobilosti výkonu práce a vzdelávacie akreditácie.

Systém manažmentu kvality

Systém manažmentu kvality je zbierka obchodných procesov zameraných na dôsledné plnenie požiadaviek zákazníkov a zvyšovanie ich spokojnosti. Je vo všeobecnom súlade s účelom a strategickým smerovaním organizácie. Vyjadruje sa vo forme organizačných cieľov, firemnej politiky, procesov a zdokumentovaných informácií a zdrojov potrebných na ich realizáciu a udržiavanie.

Naša organizácia v súčasnosti disponuje certifikátmi systému manažmentu kvality STN EN ISO 9001:2015STN EN ISO 14001:2015 STN 45001:2018.

Osvedčenia a akreditácie

Účelom odbornej skúšky je overenie potrebných vedomostí a praktickej prípravy na riadny výkon znaleckej činnosti. Odbornú skúšku zabezpečuje ministerstvo alebo ministerstvom poverený znalecký ústav, alebo tlmočnícky ústav, alebo iná právnická osoba.

Ďalšie certifikáty